Privacyverklaring

AmbRe Schoonheids- en pedicuresalon

AmbRe Schoonheids- en pedicuresalon, gevestigd aan Abbekesdoel 79 2971 VD Bleskensgraaf, is verantwoordelijk
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

AmbRe Schoonheids- en pedicuresalon
Abbekesdoel 79
2971 VD Bleskensgraaf
Tel. Nr 0184 691260
Website www.ambre-schoonheidssalon.nl

Astrid Rogmans is de Functionaris Gegevensbescherming van AmbRe Schoonheids- en pedicuresalon en is te bereiken
via info@ambre-schoonheidssalon.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

AmbRe Schoonheids- en pedicuresalon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,
   in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

AmbRe Schoonheids- en pedicuresalon verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gezondheid, indien dit van belang is voor de behandeling.
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen
   over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
   echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online
   activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke
   toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld
   over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ambre-schoonheidssalon.nl, dan verwijderen wij deze
   informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

AmbRe Schoonheids- en pedicuresalon verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– AmbRe Schoonheids- en pedicuresalon analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website
   te verbeteren en het aanbod van  producten en diensten afte stemmen op uw voorkeuren.
– AmbRe Schoonheids- en pedicuresalon verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht
   zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.

AmbRe Schoonheids- en pedicuresalon neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten
over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker
van AmbRe Schoonheids- en pedicuresalon) tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens ?

AmbRe Schoonheids- en pedicuresalon bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de 
doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van
persoonsgegevens: Digitale klantenkaarten met daarop personalia, NAW-gegevens en alle eerder genoemde
gegevens: minimaal 7 jaar in verband met mogelijke vervolgbehandelingen. Na 7 jaar worden deze geanonimiseerd.

Delen van persoonsgegevens met derden.

AmbRe Schoonheids- en pedicuresalon verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend
indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. AmbRe Schoonheids-
en pedicuresalon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

AmbRe Schoonheids- en pedicuresalon gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. Op dit moment wordt
de website van AmbRe Schoonheids- en pedicuesalon aangepast en kan het zijn dat cookies of vergelijkbare
technieken in de toekomst wel worden gebruikt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het
recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen
de verwerking van uw persoonsgegevens door AmbRe Schoonheids- en pedicuresalon en heeft u het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens
die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of
verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
info@ambre-schoonheidssalon.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen
wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ
(machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op uw verzoek.

AmbRe Schoonheids- en pedicuresalon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

AmbRe Schoonheids- en pedicuresalon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen
zijn van misbruik, neem dan contact op via info@ambre-schoonheidssalon.nl